Academic Self-Concept

Academic Self-Concept
Marsh 1990; 1993
خودپنداره تحصیلی
Math
1. Mathematics is not oneof my best subjects.
2. I have always done wellin mathematics.
3. I get good marks inmathematics.
4. I do badly inmathematics.
English
1. I learn things quickly inEnglish class.
2. English is one of mybest subjects.
3. I get good marks inEnglish.
4. I am hopeless inEnglish classes.
Reliability: Alpha score for this scale is .82
اعتبار : مقیاس انگلیسی 0.85 و ریاضی 0.88
شرح : این پرسشنامه ادراک جوان از شایستگیش در ریاضی و انگلیسی اندازه می گیرد.
کلید واژه
  • School and Academics
چگونگی دستیابی
This instrument can be found on page 117-118 of Assessing Outcomes in Child and Youth Programs: A Practical Handbook‚ available online at: http://fyi.uwex.edu/topic/youth/
رده سنی: 10تا 18 سال
نمره گذاری:
False‚ Mostly False‚ More False than True‚ More True than False‚ Mostly True‚ True
Reverse coding is necessary. In both the English and Math scales‚ item 4 is reverse scored.
منبع
Marsh‚ H.W. (1990). The structure of academic self-concept: The Marsh/Shavelson model.
Journal of Educational Psychology‚ 82‚ 623-636.
سایت :.همه آگاهی ها درباره آزمون از نشانی داخل متن استخراج و شکل HTML  از این تارنما است.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.