پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی
Social Phobia Inventory (SPIN)
لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید مسائل مطرح شده زیر طی هفته گذشته تا چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.
اصلا ... کم ... تا حدی ... زیاد ... خیلی زیاد
1.     من از افراد صاحب قدرت می ترسم.
2.     از این که جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.
3.     مهمانی ها و گردهمایی ها مرا می ترساند.
4.     من از صحبت کردن با افرادی که نمی شناسم ، اجتناب می کنم.
5.     مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا می ترساند.
6.     ترس از دستپاچه شدن موجب می شود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.
7.     عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفته می کند.
8.     از رفتن به مهمانی ها اجتناب می کنم.
9.     از فعالیت هایی که در آنها مرکز توجه باشم ، اجتناب می کنم.
10.صحبت کردن با غریبه ها مرا می ترساند.
11.من از صحبت در حضور جمع اجتناب می کنم.
12.من همه کار انجام می دهم تا مورد انتقاد قرار نگیرم.
13.زمانی که با مردم هستم تپش قلب مرا ناراحت می کند.
14.وقتی دیگران مرا زیر نظر دارند، از انجام کاها دچار ترس می شوم.
15.احساس خجالتی بودن یا احمق به نظر رسیدن از جمله ترسهای جدی من است.
16.از صحبت کردن با فردی که صاحب قدرت و مقام است ، اجتناب می کنم.
17.دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراحت کننده است.
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
افضلی، محمد حسن . (1387) . ببرسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس – بی اختیاری اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس